26.§ Par nolikuma „Par Balvu novada Domes apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju” apstiprināšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:01
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.p., kas nosaka, ka dome apstiprina pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus, 27.p., kas nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt Nolikumu „Par Balvu novada Domes apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju” (pielikumā).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei