25.§ Par automašīnas Toyota RAV 4 nodošanu Balvu pagasta pārvaldei

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 23 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 09:00
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta I daļas 2.punktu, kurā ir teikts, ka pašvaldība drīkst iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta II daļas 3.punktu, ar kuru ir atļauts pašvaldībai vienas savas iestādes mantu nodod citai pašvaldības iestādei bezatlīdzības lietošanā un, ņemot vērā apstākli, ka automašīna TOYOTA RAV 4 ir iegādāta par Balvu pagasta pārvaldes budžetā esošajiem līdzekļiem,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Nodot Balvu novada pašvaldības automašīnu TOYOTA RAV 4 (izlaiduma gads – 2005, reģistrācijas Nr. FJ 7287, VIN JTEHG20V700081239) ar atlikušo vērtību Ls 7550 (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit lati) Balvu pagasta pārvaldei.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei