1.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

Kategorija: 25.09.2012., Protokols Nr.15
Piektdiena, 28 Septembris 2012
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 Septembris 2012 09:00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, Tatjanas Mieriņas 2012.gada 3.septembra iesniegumu (Balvu novada pašvaldībā reģistrēts 18.09.2012. Nr.M-1300/4-2.1) ar lūgumu atbrīvot no Balvu novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Anita Petrova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atbrīvot Tatjanu Mieriņu, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem.

2.Ievēlēt Viktoriju Lavrentjevu, personas kods ***, par Balvu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei