4.§ Par finansējuma piešķiršanu elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai Dārza ielā, Bērzpils, Balvu novads

Kategorija: 25.09.2012., Protokols Nr.15
Piektdiena, 28 Septembris 2012
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 Septembris 2012 09:05

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka tikai pašvaldības dome ir tiesīga lemt par pašvaldības budžetu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Anita Petrova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Piešķirt finansējumu elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai Dārza ielā, Bērzpils, Balvu novads Ls 435.37 (četri simti trīsdesmit pieci lati 37 santīmi).

2.Finanšu līdzekļus ieplānot Balvu novada pašvaldības 2012.gada budžetā.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.  

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei