5.§ Par aizņēmumu četru autobusu iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai

Kategorija: 25.09.2012., Protokols Nr.15
Piektdiena, 28 Septembris 2012
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 03 Oktobris 2012 09:53

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.pantu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 25.03.2008. MK noteikumiem Nr.196 „Noteikumu par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Svetlana Pavlovska, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Anita Petrova), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Egons Salmanis, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2012.gadā Balvu novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši lati) uz 5 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi četru autobusu iegādei pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku (pielikums).

3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.

4.Iekļaut ilgtermiņa aizņēmumu Balvu novada pašvaldības kredītsaistībās pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas.

5.Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

6.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības aizņēmuma četru autobusu iegādei Balvu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai kredīta atmaksas grafiks uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei