6.§ Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma ...

Kategorija: 25.09.2012., Protokols Nr.15
Piektdiena, 28 Septembris 2012
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 Septembris 2012 09:10

6.§
Par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Bēržu kapu kapličas renovācija” 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā”, LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Raimonds Bombāns, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Anita Petrova), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas īstenošana pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātā projektu konkursā ar projektu ”Bēržu kapu kapličas renovācija”.

2.Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu no Balvu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta līdzekļiem 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) un neattiecināmās izmaksas Ls 525,00 (pieci simti divdesmit pieci lati 00 santīmi), kopā nosakot Ls 775.00 (septiņi simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi).

3.Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 3 025.00 (trīs tūkstoši divdesmit pieci lati un 00 santīmi).

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei