22.§ Par pabalsta piešķiršanu Anastasijai Gabrānei

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:59
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151.panta I daļu, kurā ir noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus, II daļu, kas paredz, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona sasniegusi vecumu, kas ir vismaz par pieciem gadiem mazāks nekā vecums, kurā personai saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, III daļu, kurā ir teikts, ka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un vecuma pensiju, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru un, ņemot vērā bijušās Briežuciema pagasta padomes priekšsēdētājas Anastasijas Gabrānes 2009.gada 14.oktobra iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kuros ir redzams, ka A.Gabrāne ir bijusi Briežuciema pagasta padomes priekšsēdētāja divus sasaukumus (no 01.03.2001. līdz 30.06.2009.) un atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu minēto pabalstu,
            ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Piešķirt ikmēneša pabalsta daļu bijušajai Briežuciema pagasta padomes priekšsēdētājai Anastasijai Gabrānei (personas kods ****), kas atbilst starpībai starp divām minimālajām mēnešalgām un piešķirtās vecuma pensijas apmēru, t.i. Ls 179,62 (viens simts septiņdesmit deviņi lati, 62 santīmi), ar 2009.gada 12.novembri.
  2. Līdz 2009.gada 31.decembrim pabalsta daļu izmaksāt no Briežuciema pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
  3. Ar 2010.gada 01.janvāri pabalsta daļu izmaksāt no Balvu novada pašvaldības administrācijas budžeta līdzekļiem.
  4. Pabalsta saņēmējai Anastasijai Gabrānei iesniegt Balvu novada pašvaldībā VSAA izziņu, ja tiks veiktas izmaiņas vecuma pensijas apmērā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei