20.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:58
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 5.p. 2.p., kas nosaka, ka pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju veic pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija, kas izveidota un darbojas saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” un Jāņa Zelča 2009.gada 16.oktobra iesniegumu, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa pienākumiem,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Atbrīvot Jāni Zelču, personas kods ****, no Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa pienākumiem.
  2. Ievēlēt Valentīnu Fedulovu, personas kods ****, Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei