17.§ Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novada administratīvajā teritorijā

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:57
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro, trešo un ceturto daļu, kurās teikts, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem; pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav,- citā vietējā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai,
            ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Pieņemt paziņojumu „Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novada administratīvajā teritorijā”.
 2. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novada administratīvajā teritorijā, publicējot atbilstošu paziņojumu par to laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Vaduguns.”
 3. Apstiprināt Paziņojuma tekstu:

  „Paziņojums
  par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
  Balvu novada administratīvajā teritorijā

  Balvu novada pašvaldībai ir nodoms visā Balvu novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
  Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novads, LV 4501, un pagastu pārvaldēs līdz 2009.gada 23.decembrim.
  Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai”.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei