16.§ Par pirmpirkuma tiesībām

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:56
 1. .Adresāts: Valdis Bogdāns, deklarētā adrese ****. Iesniedzēja prasījums: 23.10.2009 iesniegts 23.10.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Šķipsna”, kas kā vienots objekts atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā un Bērzpils pagastā, Balvu novadā, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja Anna Šķipsna pārdod un pircējs pērk par summu Ls 1000 ,-.
 2. Adresāts: AS „Latzemes nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Elizabetes iela 57 A, Rīga. Iesniedzēja prasījums: 23.10.2009. iesniegts 21.10.2009. pirkuma līgums par nekustamo īpašumu „Rubuļi”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts un „Mežnoras”, Briežuciema pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja AS „Latzemes nekustamie īpašumi” pārdod un pircējs pērk par summu kopā EUR 8530 ,-.
 3. Adresāts: AS „Latzemes nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Elizabetes iela 57 A, Rīga. Iesniedzēja prasījums: 23.10.2009. iesniegts 21.10.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Zvaigznītes”, Sāvāni, Vectilžas pagasts Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja AS „Latzemes nekustamie īpašumi” pārdod un pircējs pērk par summu EUR 2000 ,-.
 4. Adresāts: SIA „Ozollejas 1”, juridiskā adrese Alejas iela 2A, Balvi, Balvu novads. Iesniedzēja prasījums: 29.10.2009. iesniegts 29.10.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Kubulu pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs Anatolijs Smirnovs pārdod un pircējs pērk par summu kopā Ls 3000 ,-.
 5. Adresāts: Andris Luksts, deklarētā adrese ****. Iesniedzēja prasījums: 28.10.2009. iesniegts 28.10.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašumu „Dalderi”, Kubulu pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja Zinaida Andrejeva pārdod un pircējs pērk par summu kopā Ls 2000 ,-.
 6. Adresāts: Andris Luksts, deklarētā adrese ****. Iesniedzēja prasījums: 28.10.2009. iesniegts 28.10.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašumu „Mežrūķi”, Vīksnas pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevējs Ilgvars Ivanovskis pārdod un pircējs pērk par summu kopā Ls 1650 ,-.
 7. Adresāts: SIA „Tūjas 4”, juridiskā adrese Baložu iela 2, Lubāna, Lubānas novads. Iesniedzēja prasījums: 05.11.2009. iesniegts 05.11.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašuma „Jēkabsala”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja Dace Dunce pārdod un pircējs pērk par summu kopā Ls 2465 ,-.
 8. Adresāts: Marija Dubrovska, deklarētā adrese ****. Iesniedzēja prasījums: 09.11.2009. iesniegts 09.11.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašumu „Ezermalas -1” Nr.103, Balvi, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēji Igors Siniļnikovs un Nikolajs Zahvajevs pārdod un pircējs pērk par summu kopā Ls 200 ,-.
 9. Adresāts: Vineta Bule, deklarētā adrese ****. Iesniedzēja prasījums: 10.11.2009. iesniegts 10.11.2009. pirkuma līgums par nekustamā īpašumu Skolas ielā 93 B, Balvi, Balvu novads, pārdošanu. Nekustamā īpašuma pārdevēja Vera Pēterniece pārdod un pircējs pērk par summu kopā Ls 4000 ,-. 
Ņemot vērā to, ka pašvaldībai savu funkciju izpildei uz doto brīdi nav nepieciešami nekustamie īpašumi, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.p.18.p., kurš nosaka, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu, 78.pantu, kurš nosaka, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, un 1994.gada 17.jūnija LR MK noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.p., kurš nosaka, ka ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Šķipsna”, kas kā vienots objekts atrodas Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā un Bērzpils pagastā, Balvu novadā, ar kadastra Nr.38640110024, objekts sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 4.3 ha, no kuriem 1.9 ha atrodas Bērzpils pagastā un 2.4 ha atrodas Lazdukalna pagastā, kuru pārdod Anna Šķipsna, deklarētā adrese ****, pircējaim Valdim Bogdānam, deklarētā adrese ****, kopā par Ls 1000 (viens tūkstotis latu).
 2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem „Rubuļi”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.38520040170, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 20.90 ha un „Mežnoras”, Briežuciema pagasts, Balvu novads, ar kadastra 38520040176, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10.27 ha, kurus pārdod AS „Latzemes nekustamie īpašumi”,   juridiskā adrese Elizabetes ielā 57A, Rīgā,  pircējam SIA „Banderi Wood”, reģ. Nr.40103188333, kopā par EUR 8530 (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro).
 3. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zvaigznītes”, Sāvāni, Vectilžas pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.38900050025, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 11.8 ha, kurus pārdod AS „Latzemes nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Elizabetes ielā 57A, Rīgā,  pircējam SIA „Banderi Wood”, reģ. Nr.40103188333, par EUR 2000 (divi tūkstoši eiro).
 4. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Bērzaine”, Kubulu pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.38580010087, kas sastāv no zemes ar kopējo platību 2.7 ha, no kuriem 2.6 ha - mežs, kuru pārdod Anatolijs Smirnovs, deklarētā adrese ****,  pircējam SIA „Ozollejas 1”, juridiskā adrese Alejas iela 2A, Balvi, Balvu novads, par LVL 3000 (trīs tūkstoši lati).
 5. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dalderi”, Kubulu pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.38580060350, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 18.73 ha, kuru pārdod Zinaida Andrejeva (pilnvarotā persona Andris Luksts), pircējam Andrim Lukstam, deklarētā adrese ****, par LVL 2000 (divi tūkstoši lati).
 6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Mežrūķi”, Vīksnas pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.38940020156, kas sastāv no zemes īpašuma 8.8 ha platībā, no kuriem 7.6 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru pārdod Ilgvars Ivanovskis, deklarētā adrese ****,  pircējam Andrim Lukstam, deklarētā adrese ****, par LVL 1650 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit lati).
 7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jēkabsala”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, ar kadastra Nr.3856 005 0004, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9.9 ha, no kuriem 7.7 ha meži un 2.2 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru pārdod Dace Dunce, deklarētā ***,  pircējam SIA „Tūjas -4”, juridiskā adrese Baložu iela 2, Lubāna, Lubānas novads, par LVL 2465.00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci lati).
 8. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ezermala 1” Nr. 103, Balvi, Balvu novads, ar kadastra Nr.3800 003 0234, kas sastāv no zemes gabala 726 m2 platībā un uz šīs zemes atrodas būve, kuru pārdod Igors Siniļnikovs un Nikolajs Zahvajevs, pircējai Marijai Dubrovskai, deklarētā adrese ****, par LVL 200.00 (divi simti latu).
 9. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 93B, Balvi, Balvu novads, ar kadastra Nr.3801 004 0215, kas sastāv no zemes gabala 1798 m2 platībā un uz šīs zemes atrodas dzīvojamās ēkas daļa un trīs palīgēkas, kuru pārdod Vera Pēterniece, deklarētā adrese **** pircējai Vinetai Bulei, deklarētā adrese ****, par LVL 4000.00 (četri tūkstoši latu).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei