15.§ Par adreses piešķiršanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:56
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6. un 10.punktu, kas paredz, ka pašvaldība piešķir adresi zemesgabaliem un ēkām saskaņā ar parcelācijas plānojumu vai detālplānojumu, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, pašvaldība lēmumam par adreses piešķiršanu pievieno adreses vietas situācijas plānu vai izkopējumu no detalplānojuma, kā arī lēmumā norāda konkrētajam adresācijas objektam piešķirto nosaukumu vai numuru, kā arī veiktās darbības - nosaukuma (numura) piešķiršana, maiņa vai likvidācija un to, ka zemesgabalu, ēku numurus ielās pašvaldība piešķir secīgi no ielas sākuma virzienā no apdzīvotas vietas centra uz nomali,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Piešķirt būvēm ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0079 007 (katlu māja), 3801 001 0079 008 (šķūnis) adresi Vidzemes iela 9C, Balvi, Balvu nov., LV-4501 saskaņā ar Pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā         Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei