13.§ Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:55
Pamatojoties uz LR 1995.gada 19.jūlija likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt Noteikumus Nr.3 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” saskaņā ar pielikumu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei