12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:55
Pamatojoties uz Pētera Ārmaņa (personas kods ****), dzīvo ****, 06.10.2009. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Pagarināt 19.06.2004. Tilžas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Pēteri Ārmani par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Tilžas pagastā (kadastra numurs 3886 003 0608, platība 0,3 ha) iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  1.1. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt:
  1.1.1. līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām;
  1.1.2. no 2010.gada 1.janvāra - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
  Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  1.2. Izdevumus, kas radušies, nosakot zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, sedz zemesgabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
  1.3. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabala reģistrāciju Zemesgrāmatā.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei