10.§ Par ielu nosaukumu piešķiršanu dārzkopības sabiedrības „Ezermala-1” un „Ezermala -2” teritorijās

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:54
Pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 16.09. 2009. vēstuli Nr.2-22-L/2545 par adresācijas objektu precizēšanu Balvu pilsētas dārzkopības sabiedrības „Ezermala-1”un „Ezermala-2” teritorijās, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 17.1. punktu, kas nosaka, ka dārzkopības sabiedrību teritorijās adreses piešķir: pilsētās- veidojot ielas un piešķirot zemes vienībai un ēkai numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Piešķirt Balvu pilsētas dārzkopības sabiedrībā „Ezermala-1” deviņiem iebraucamajiem celiņiem ielu nosaukumus: 1.Ezermalas līnija; 2.Ezermalas līnija; 3.Ezermalas līnija; 4.Ezermalas līnija; 5.Ezermalas līnija; 6.Ezermalas līnija; 7.Ezermalas līnija; 8.Ezermalas līnija un 9.Ezermalas līnija saskaņā ar Pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Piešķirt Balvu pilsētas dārzkopības sabiedrībā „Ezermala-2” pieciem iebraucamajiem celiņiem ielu nosaukumus: 1.Steķintavas līnija; 2.Steķintavas līnija; 3.Steķintavas līnija; 4.Steķintavas līnija; 5.Steķintavas līnija saskaņā ar Pielikumu Nr.2, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei