9.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:54
Pamatojoties uz Lucijas Salmanes (personas kods ****), adrese ****, 29.10.2009. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un LR Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Izbeigt 2007.gada 7.martā Balvu pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Luciju Salmani par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 1,5 ha platībā ar kadastra numuru 3846 005 596 iznomāšanu saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei