8.§ Par izmaiņām Vectilžas pagasta padomes lēmumā un zemes nomas līgumā

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:54
Pamatojoties uz SIA METRUM (reģ.Nr. 40003388748), adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 2009.gada 22.oktobra iesniegumu Nr.357/a45-2009 par izmaiņām zemes nomas līguma pielikumā, kā arī sakarā ar zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Apstiprināt izmaiņas Vectilžas pagasta padomes 20.01.2009. zemes nomas līguma Nr.1 pielikumā (kadastra numurs 38900050042, 38900050043) saskaņā ar Pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Apstiprināt izmaiņas Vectilžas pagasta padomes 29.09.2008. lēmuma Nr.9, 4.§ „Par zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikumā (kadastra numurs 38900050194, 3890005195, 38900050196) saskaņā ar Pielikumu Nr.2, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
  3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei