6.§ Par Latvijas amatierteātru salidojuma organizēšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:53
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta I daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras pasākumiem), 21.panta I daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai Dome var lemt par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un grozīšanu, un 21.panta I daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kurš atļauj pašvaldībai noteikt maksu par pakalpojumiem,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Rīkot Balvu novadā XI Latvijas amatierteātru salidojumu 2010.gada vasarā.
  2. Noteikt amatierteātru salidojuma dalībnieka dalības maksu Ls 3 (trīs lati 00 santīmi) no katra dalībnieka.
  3. Paredzēt Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžetā līdzfinansējumu amatierteātru salidojuma organizēšanai Ls 5500 (pieci tūkstoši pieci simti latu) apmērā. 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei