5.§ Par Atzinības raksta piešķiršanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:53
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 11.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība pieņem lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, un, izskatot Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes, adrese Brīvības iela 3A, Tilža, Balvu novads, 2009.gada 27.oktobra iesniegumu, kurā lūdz apbalvot Gunti Liepiņu ar Balvu novada Domes Atzinības rakstu, un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu šādām personām:
  1.1.     Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vecākajam referentam jaunsargu izglītošanas jautājumos GUNTIM LIEPIŅAM par Tilžas vidusskolas un Tilžas internātpamatskolas skolēnu izglītošanu un gūtajiem sasniegumiem jaunsargu apmācības programmu realizēšanā;
  1.2.     Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai REGĪNAI LIVKEI par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbības nodrošināšanā un lauku vides attīstībā;
  1.3.     Bijušajai Balvu rajona padomes priekšsēdētājai REGĪNAI KUĻŠAI par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbības nodrošināšanā un Balvu rajona attīstības un atpazīstamības veicināšanā;
  1.4.     Krišjāņu feldšeru vecmāšu punkta vadītājai GENOVEFAI RIŽAJAI par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā;
  1.5.     Zobārstei VELTAI NAGLEI - SEŅKAI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu zobārstniecības aprūpes nodrošināšanā un bērnu mutes veselības veicināšanā;
  1.6.     Balvu rajona tiesas priekšsēdētājam EDUARDAM VEISAM par ilggadēju un godprātīgu darbu tiesiskās kārtības stiprināšanā Balvu novadā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei