4.§ Par Balvu novada Simbolikas priekšlikumu virzīšanu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:52
Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 7.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības Dome var noteikt novada simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts Heraldikas komisiju, 2005.gada 1.decembra Ģerboņu likumu, kas nosaka ģerboņa reģistrācijas kārtību, kā arī, ņemot vērā sabiedriskajā apspriešanā par Balvu novada simboliku pausto iedzīvotāju viedokli,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Virzīt Astras Ločmeles-Ambarovas iesniegto Balvu novada ģerboņa skici izskatīšanai Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (pielikumā).
  2. Virzīt Astras Ločmeles-Ambarovas iesniegtās Balvu novada karoga skices izskatīšanai Latvijas Republikas Kultūras ministrijā (pielikumā).
  3. Uzdot Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Solvitai Avotiņai sagatavot iesniegumu LR Kultūras ministrijai ar lūgumu izskatīt un reģistrēt Balvu novada ģerboni un karogu.
Pielikumā:
  1. Astras Ločmeles-Ambarovas iesniegtā Balvu novada ģerboņa skice.
  2. Astras Ločmeles-Ambarovas isniegtās Balvu novada karoga skices.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei