2.§ Par Jāņa Actiņa ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:52
Balvu novada pašvaldības Sociālajā pārvaldē 2009.gada 19.oktobrī reģistrēts Jāņa Actiņa, personas kods ****, dzīvojoša ****, iesniegums Nr. 02-04.6/1 par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo pats saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.
Izvērtējot Jāņa Actiņa iesniegumā norādītās ziņas un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, konstatēts:
Jānis Actiņš ir pensionārs, saņem vecuma pensiju Ls 127,43 mēnesī, dzīvo ****, personas mājoklis ir kritiskā stāvoklī un nav piemērots dzīvošanai. J.Actiņam nav likumīgu apgādnieku.
Persona nespēj patstāvīgi paēst, pārvietoties, ir nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā un   pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā.
Izdarot secinājumus par personas pašaprūpes spējām, konstatēts, ka Jāni Actiņu nepieciešams ievietot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, jo nespēj sevi aprūpēt.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, un 9.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
  1. Ievietot Jāni Actiņu, personas kods ****, deklarētā dzīvesvieta****, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionāts “Balvi”.
  2. Segt uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Pansionātā “Balvi” no Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
  3. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldi slēgt līgumu ar Pansionātu „Balvi” par Jāņa Actiņa uzturēšanās izdevumu apmaksu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei