1.§ Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā

Kategorija: 12.11.2009., protokols Nr.16
Pirmdiena, 30 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Aprīlis 2021 08:51
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.nodaļu, Balvu novada pagastu saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem” un, ņemot vērā iesniedzēju lūgumu, Sociālo lietu komisijas rīcībā esošos materiālus un pieņemto lēmumu, kā ar lietu saistītos apstākļus,
ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 11 (Jānis Trupovnieks,Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Sandis Puks, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
 1. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu septiņām ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu divām ģimenēm - Ls 296,00, vienreizējo sociālo pabalstu vienai personai ārstēšanās izdevumiem - Ls 50,00, transporta izdevumu kompensēšanai deviņiem audzēkņiem –Ls 69,65 un apmaksāt pusdienas astoņdesmit sešiem bērniem – Ls 1382,88, par kopējo summu Ls 1798,53 Balvu pagastā.
 2. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu deviņām ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu deviņām ģimenēm - Ls 1151,67, vienreizējos sociālos pabalstus divām ģimenēm malkas iegādei un ārstēšanās izdevumiem - Ls 45,00 un apmaksāt pusdienas divdesmit vienam bērnam – Ls 332,80, par kopējo summu Ls 1529,47 Bērzkalnes pagastā.
 3. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu piecām ģimenēm, piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus četrām ģimenēm ārstēšanās izdevumiem un bēru rīkošanas izdevumiem – Ls 139,88 un apmaksāt pusdienas simtu diviem bērniem – Ls 520,20, par kopējo summu Ls 660,08 Briežuciema pagastā.
 4. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divpadsmit ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu divām ģimenēm – Ls 208,00 un apmaksāt pusdienas trīsdesmit bērniem – Ls 324,22, par kopējo summu Ls 532,22 Kubulu pagastā.
 5. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divām ģimenēm un piešķirt GMI pabalstu piecām ģimenēm Ls 350,00, vienreizējos sociālos pabalstus pieciem bērniem bāreņiem un bēru rīkošanas izdevumiem - Ls 210,00 un apmaksāt pusdienas trīsdesmit sešiem bērniem – Ls 243,95, par kopējo summu Ls 803,95 Bērzpils pagastā.
 6. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divām ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu divām ģimenēm – Ls 80,00, vienreizējos sociālos pabalstus divām ģimenēm bērnam bārenim un ārstēšanās izdevumiem - Ls 55,00, un apmaksāt pusdienas divdesmit sešiem bērniem – Ls 154,70, par kopējo summu Ls 289,70 Krišjāņu pagastā.
 7. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divpadsmit ģimenēm, piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus četrām ģimenēm bērniem bāreņiem, mācību līdzekļu iegādei un bēru rīkošanas izdevumiem - Ls 170,00, un apmaksāt pusdienas trīsdesmit vienam bērnam – Ls 190,60, par kopējo summu Ls 360,60 Vectilžas pagastā.
 8. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu piecām ģimenēm un piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu vienai ģimenei malkas iegādei – Ls 60,00, un apmaksāt pusdienas četrdesmit vienam bērnam – Ls 508,00, par kopējo summu Ls 568,00 Lazdulejas pagastā.
 9. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu divām ģimenēm un vienreizējos sociālos pabalstus sešām ģimenēm bērniem bāreņiem, veselības aprūpei, pases saņemšanai un bēru rīkošanas izdevumiem - Ls 223,00, piešķirt pabalstu aprūpei septiņām personām – Ls 115,00 un apmaksāt pusdienas trīsdesmit vienam bērnam – Ls 244,00, par kopējo summu Ls 582,00 Tilžas pagastā.
 10. Noteikt trūcīgas ģimenes (personas) statusu piecām ģimenēm, piešķirt GMI pabalstu četrām ģimenēm – Ls 286,70 un vienreizējos sociālos pabalstus trīs ģimenēm, veselības aprūpei, ceļa izdevumiem bērnam uz skolu un bēru rīkošanas izdevumiem - Ls 65,50, par kopējo summu Ls 352,20 Vīksnas pagastā.
 11. Atteikt piešķirt sociālo pabalstu vienai personai Balvu pilsētā, jo neatbilst to personu kategorijai, kurām piešķirams pabalsts.
 12. Pārtraukt izmaksāt neizvērtējamos sociālos pabalstus Balvu novadā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei