2. § Par V.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 13:57

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, 8.panta 1.punktu, kas nosaka, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 2013.gada 4.aprīļa Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Ievietot V.P., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi””.

2.Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr V.P. uzturas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – „Pansionāts ”Balvi”” Ls 29,94 mēnesī segs meita S.S., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, Ls 29,95 mēnesī segs meita Ļ.M., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, no personīgajiem līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi””.

3.Slēgt četrpusēju līgumu starp klienti V.P., apgādniekiem S.S. un Ļ.M., „Pansionāts ”Balvi”” par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei