4. § Par B.K. ievietošanu sociālās aprūpes centrā „Lode” un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 14:03

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, 8.panta 4.punktu, kas nosaka, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 2013.gada 4.aprīļa Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Ievietot B.K., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, sociālās aprūpes centrā „Lode” līdz laikam, kamēr pienāk rinda ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

2.Noteikt, ka uzturēšanas izmaksas, līdz brīdim, kamēr B.K. uzturas sociālās aprūpes centrā „Lode” Ls 103,95 mēnesī segs pati kliente, deklarētā dzīvesvieta ***, Ls 141,05 mēnesī segs Balvu novada pašvaldība, slēdzot līgumu ar Sociālās aprūpes centru „Lode” Rūjienas novada, Lodes pagastā.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei