7. § Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 14:13

Pamatojoties uz LR 1995.gada 29.marta likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zeme, kas 1940.gada 21.jūlijā piederēja personām, kuras nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz šo zemi vai pieprasījušas kompensāciju, kā arī zeme, uz kuru likumā nav paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana, izņemot zemi, kura zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vai pašvaldības vārda saskaņā ar šā likuma 2.panta otro daļu un 3.panta otro daļu, turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai; LR 2005.gada 16.jūnija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra — zemi ieskaita rezerves zemes fondā un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Ieskaitīt rezerves zemes fondā Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Tilžas pagastā 26,0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3886 004 0064, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.Ieskaitīt rezerves zemes fondā Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Vectilžas pagastā 1,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0143, saskaņā ar izkopējumu no Vectilžas pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3.Ieskaitīt rezerves zemes fondā Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Vectilžas pagastā 1,0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0174, saskaņā ar izkopējumu no Vectilžas pagasta kadastra kartes (3.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

5.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
2.pielikums - Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
3.pielikums - Izkopējums no Vectilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei