16. § Par adrešu likvidāciju

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 14:51

Pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Likvidēt adreses Balvu pilsētā, jo nav adresācijas objekta:
1.1.Jaunatnes iela 44, Balvi, Balvu nov., LV-4501, adreses kods 105532554;
1.2.Jaunatnes iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501, adreses kods 105532562;
1.3.Jaunatnes iela 48, Balvi, Balvu nov., LV-4501, adreses kods 105532570.

2.Likvidēt adresi Lazdulejas pagastā, „Pērkoņi”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592, adreses kods 103172457, jo nav adresācijas objekta.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei