17. § Par nekustamā īpašuma „Salas”, Tilžas pagastā, sadali

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 14:57

Izskatot L.L., personas kods ***, adrese ***, pilnvarotās personas K.R., personas kods ***, adrese ***, 25.03.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Salas” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka L.L. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām 5,5 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0455, 0,6 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0097, 4,9 ha platībā), L.L. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0097 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut atdalīt no Tilžas pagasta nekustamā īpašuma „Salas” ar kadastra numuru 3886 003 0455, 5,5 ha kopplatībā, zemes vienību 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0097.

2.No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Salas 1”.

3.Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4.Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Salas” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība. ir lauksaimniecība

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

6.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei