19. § Par nekustamā īpašuma „Plūmes”, Bērzkalnes pagastā, sadali

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:16

Izskatot A.J., personas kods ***, adrese ***, 28.03.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Plūmes” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka A.J. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 41,9 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0009, 35,0 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0010, 2,0 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0108, 4,9 ha platībā), A.J. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0108 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut atdalīt no Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Plūmes” ar kadastra numuru 3848 005 0009, 41,9 ha kopplatībā, zemes vienību 4,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0108.

2.No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Plūmes 1”.

3.Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4.Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Plūmes” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība. ir lauksaimniecība

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

6.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei