21.§ Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7„Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” precizēšanu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:24

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā paredzēts, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus par novada pašvaldības inženierkomunikāciju aizsardzību, un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija) organizēšana iedzīvotājiem, likuma ,,Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus, un ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 3.marta vēstuli Nr.18-6/2173, kurā tiek lūgts precizēt 2013.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā””, kā arī faktu, ka saistošie noteikumi nav publicēti un tādējādi nav spēkā un 2013.gada 4.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” projektā (turpmāk - Noteikumi) precizējumu un izteikt Noteikumu 5.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „5.2.1.„B” precizitātes klasei atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana ūdensvada pievados; gadījumā, ja skaitītāju nav iespējams uzstādīt horizontāli, tad „B” klases uzskaites precizitātes nodrošināšanai jāierīko augstākas - „C” klases skaitītājs;”.

2. Pieņemt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada pašvaldības 2013.gada 11.aprīļa saistošos noteikumus Nr.17/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” projektu (pielikumā).

3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

5. Atcelt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.7/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā””.

Pielikums:

1.Balvu novada pašvaldības 2013.gada 11.aprīļa saistošie noteikumi Nr.17/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” uz 2 lapām.
2.Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr.17/2013 „Grozījums 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā”” projektu uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei