22.§ Par nekustamā īpašuma Kalna iela 3, Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:31

Izskatot I.A., personas kods ***, adrese ***, 2012.gada 16.augusta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 2012.gada 13.septembra Balvu novada Domes lēmumu „Par zemesgabala Kalna iela 3, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 14 23.§), nekustamā īpašuma SIA „ARCO REAL ESTATE” atskaiti un 2009.gada 1.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 61 un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Pārdot I.A., personas kods ***, nekustamo īpašumu, Kalna iela 3, Kubulu pagasts, Balvu novads, zemes gabalu ar kopējo platību 0.225 ha kadastra Nr. 3858 006 0289.

2.Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 600.00 (seši simti lati, 00 santīmi).

3.Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4.Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Kalna iela 3, Kubulu pagasts, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei