23. § Par nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:33

Izskatot A.S., personas kods ***, adrese ***, 2013.gada 14.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kura nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 2013.gada 14.februāra Balvu novada Domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 2 55.§) un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „ARCO REAL ESTATE” atskaiti un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 657 m2 platībā (kadastra Nr. 3858 001 0129) un būves – divu dzīvokļu mājas (dzīvoklis 45.4 m2 ar kadastra Nr. 3858 900 0119 un dzīvoklis 54.2 m2 ar kadastra Nr. 3858 900 0120).

2.Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 990.00 (deviņi simti deviņdesmit lati, 00 santīmi).

3.Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4.Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (Pielikumā).

5.Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikums: Nekustamā īpašuma „Sitas stacija Nr.2”, Sita, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles noteikumi uz 5 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei