24.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:37

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, kas nosaka, ka iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta iepirkumu jomā, par kuru slēdz līgumu, Jāņa Laicāna 2013.gada 25.marta iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Balvu novada domes Pastāvīgo iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atbrīvot Jāni Laicānu, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem ar 2013.gada 12.aprīli.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei