25. § Par Balvu novada Bāriņtiesas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:39

Izskatot Balvu novada Bāriņtiesas 2013.gada 7.februāra iesniegumu Nr.1-14/116 „Par Balvu novada Bāriņtiesas maksas pakalpojumu noteikšanu un apstiprināšanu”, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt Balvu novada Bāriņtiesas maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Bāriņtiesas vadītājai Rudītei Krūmiņai.

Pielikums: Balvu novada Bāriņtiesas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei