27. § Par atlīdzības noteikšanu Balvu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:45

Pamatojoties uz 10.05.1995. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu, kas nosaka, atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ministru kabineta noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.200 „Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju” un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Noteikt Balvu novada Vēlēšanu komisijas, kas nepilda vēlēšanu iecirkņa funkcijas, locekļiem šādu atlīdzību 2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanas un norises laikā:
1.1. komisijas priekšsēdētājam                                    Ls 2,55 stundā;
1.2. komisijas sekretāram                                              Ls 2,50 stundā;
1.3. komisijas loceklim                                                    Ls 1,65 stundā.
 
2. Noteikt Balvu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem šādu atlīdzību 2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanas un norises laikā:

2.1. komisijas priekšsēdētājam                                    Ls 2,20 stundā;
2.2. komisijas sekretāram                                              Ls 2,15 stundā;
2.3. komisijas loceklim                                                    Ls 1,65 stundā.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei