28. § Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:47

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka viens no vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir ilgtermiņa attīstības stratēģija un to izstrādā un apstiprina vietējā pašvaldība un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums - izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību un 2013.gada 4.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Uzsākt Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi.

2.Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes vadītāju apstiprināt Balvu novada pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu.

3.Izveidot Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
Andris Kazinovskis – Balvu novada domes priekšsēdētājs;
Ināra Ņikuļina – Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece;
Aivars Kindzuls – Balvu novada domes deputāts, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs;
Egons Salmanis – Balvu novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Pēteris Kalniņš – Balvu novada domes deputāts, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Normunds Dimitrijevs - Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Gunta Raibekaze - Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja;
Valda Vancāne – Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja;
Žanete Mārtuža - Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja;
Silvija Ločmele - biedrības „Saulessvece” vadītāja, NVO;
Viktors Šļuncevs – Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa centrs” direktors.

4.Apstiprināt ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.

5.Paziņojumu par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

6.Lēmumu par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.

7.Par lēmuma izpildi atbild Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes vadītāja Inta Kaļva.

Pielikums: Darba uzdevums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei uz 3 lapām

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei