29. § Par atļauju noslēgt apakšnomas līgumu par nedzīvojamām Partizānu iela 14, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:50

Izskatot A.T., personas kods ***, 2013.gada 8.aprīļa iesniegumu, un pamatojoties uz 2012.gada 17.janvārī noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2/2012 3.4.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Nomniekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Iznomātāju,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Atļaut A.T., personas kods ***, noslēgt apakšnomas līgumu ar I.U. „Zelta diegi”, reģ. Nr.42402008411, par telpām Nr.4 Partizānu iela 14, Balvi, Balvu novads uz nomas līguma darbības laiku - rokdarbu bodītes izveidei.

2.Apakšnomas līgumu noslēgt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti ar A.T. 2012.gada 17.janvārī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2/2012.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei