30. § Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:52

Izskatot SIA „ENERGO PĀRVALDE”, reģ.Nr.44103064576, 2013.gada 22.marta un 2013.gada 8.aprīļa iesniegumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmuma apsaimniekošanā esošajai dzīvojamajai mājai Teātra ielā 4, Balvos, Balvu novadā, konstatēts, ka iesniegtie dokumenti atbilst Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25/2012 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” kritērijiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 otrās daļas 4. un 5. punktu, kurā ir noteikts, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25/2012 „Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 2.2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Normunds Dimitrijevs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt SIA „ENERGO PĀRVALDE” reģ. Nr. 44103064576, pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Teātra iela 4, Balvos, Balvu novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai LVL 1769 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit deviņi lati), tai skaitā:
1.1 tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas – LVL 1464 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit četri lati).
1.2. energoaudita pārskata sagatavošanas izmaksas LVL 305.00 (trīs simti pieci lati).

2. Uzdot Vispārējai un juridiskai nodaļai sagatavot līgumu ar SIA „ENERGO PĀRVALDE”, reģ. Nr. 44103064576, par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei