31.§ Par atļauju Normundam Dimitrijevam savienot amatus

Kategorija: 11.04.2013., Protokols Nr.4
Trešdiena, 17 Aprīlis 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Aprīlis 2013 15:54

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 14., 15. un 21.punktu, 7.panta piekto daļu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 8 (Ināra Ņikuļina, Raimonds Bombāns, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Egons Salmanis, Anita Petrova), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Normunds Dimitrijevs, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atļaut Normundam Dimitrijevam, personas kods ***, savienot Balvu novada pašvaldības domes deputāta amatu ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka, pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa, Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (reģ.Nr.90009029104) autotransporta vadītāja amatu.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei