Balvu novads

2009.gada 1.jūlijā tika apstiprināts "Balvu novada pašvaldības nolikums".  
Tajā noteikts novada teritoriālais iedalījums:
1.1. Balvu pilsēta;
1.2. Balvu pagasts;
1.3. Bērzkalnes pagasts;
1.4. Bērzpils pagasts;
1.5. Briežuciema pagasts;
1.6. Krišjāņu pagasts;
1.7. Kubulu pagasts;
1.8. Lazdulejas pagasts;
1.9. Tilžas pagasts;
1.10. Vectilžas pagasts;
1.11. Vīksnas pagasts.

Balvu novads robežojas ar 9 novadiem - Gulbenes, Alūksnes, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Rēzeknes, Madonas, Lubānas un Rugāju novadiem.

 

Pēdējās izmaiņas (Otrdiena, 08 marts 2011 16:09)