1.§ Par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Otrdiena, 21 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 maijs 2013 14:54

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pildot autonomās funkcijas, pašvaldībām jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu, kas nosaka, ka ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 35.panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 32.punktu, kas nosaka, ka, ja ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona neatbilst saistošajos noteikumos minēto sociālo pabalstu saņēmēju kategorijām, tad Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja dod atzinumu par pabalsta piešķiršanu atbilstoši ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumu līmenim, reālajiem dzīves apstākļiem un atbilstoši Sociālā dienesta budžeta iespējām, ja ir izmaksāti šajos saistošajos noteikumos attiecīgajām iedzīvotāju kategorijām paredzētie pabalsti, un pieņemto atzinumu iesniedz Balvu novada pašvaldībai lēmuma pieņemšanai, 2013.gada 2.maija Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt sociālo pabalstu saskaņā ar pielikumu.

2. Pamatojoties uz likumu „Par sociālo drošību” 16.panta parasību, pielikums ir konfidenciāls.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei