2.§ Par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Otrdiena, 21 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 maijs 2013 15:52

Balvu novada pašvaldībā 2013.gada 11.aprīlī reģistrēts, ar Nr.S -797/3-5-1, Slimību profilakses un kontroles centra, reģistrācijas Nr.900097567000, Duntes ielā – 22, Rīga, iesniegums 09.04.2013. Nr. 8-5/1000 par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu.
Izvērtējot Slimību profilakses un kontroles centra iesniegumā norādīto informāciju un iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem, secināts:
Lai atbalstītu un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, kā arī sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam uzstādīto mērķu sasniegšanu, Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla veidošanu.
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls tiek veidots saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas noteiktajiem principiem un tiek plānots, ka tas darbosies kā platforma savstarpējai informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai starp tīkla dalībniekiem, dažādu apmācību organizēšanai, kopīgu projektu veidošanai, kā arī palīdzēs veidot politisko atbalstu pašvaldības līmenī vietējo sabiedrības veselības jautājumu risināšanai.
Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un bezmaksas, kurā iesaistoties ir jāizpilda noteikti kritēriji saistībā ar veselības veicināšanu, un jākļūst par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas locekli.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 2013.gada 2.maija Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

2. Iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, kā tīkla koordinatoru nozīmēt Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālisti Ilzi Kozlovsku.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei