3.§ Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” precizēšanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Otrdiena, 21 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 maijs 2013 15:53

Pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu, kura paredz, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, kurš atļauj pašvaldības domei izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, likuma ,,Par pašvaldībām” 45. Panta ceturto daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus, un ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 26.marta vēstuli Nr.18-6/3035, kurā tiek lūgts precizēt 2013.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā”, kā arī faktu, ka saistošie noteikumi nav publicēti un tādējādi nav spēkā, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” projektā (turpmāk – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu”;
1.2. svītrot Noteikumu 5.punktā vārdus: „zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas”;
1.3. aizstāt Noteikumu 6.punktā vārdu „amatpersonas” ar vārdiem „Balvu novada pašvaldības Būvvalde”;
1.4. izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: „Lēmums par koku ciršanas atļaušanu ir derīgs divus gadus no tā pieņemšanas brīža.”;
1.5. izteikt Noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: „Avārijas situācijas gadījumā, kad nav iespējams veikt koku ciršanas saskaņojumu, pēc koku ciršanas darbu beigšanas zemesgabala īpašnieks, tiesiskais valdītājs pirmajā darba dienā pēc avārijas stāvoklī esošu koku nociršanas būvvaldei iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka koks pirms nociršanas bijis avārijas stāvoklī (fotofiksācijas vismaz no trim skatu punktiem pirms koka nociršanas).”;
1.6. izteikt Noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: „Balvu novada pašvaldības Būvvaldes lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju ir apstrīdams Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Balvu novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums un Balvu novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”;
1.7. svītrot Noteikumu 10.punktu;
1.8. aizstāt Noteikumu 15.punktā vārdus „Balvu novada administratīvajā teritorijā” ar vārdiem „Balvu pilsētas un Balvu novada ciematu administratīvajās teritorijās”;
1.9. aizstāt Noteikumu 16.punktā skaitļus „02.05.2012.” ar vārdiem „2012.gada 2.maija”;
1.10. svītrot Noteikumu 17.punktā vārdus ”Lēmums par koka ciršanas atļaušanu stājas spēkā pēc tam, kad Persona iemaksājusi aprēķināto zaudējuma summu lēmumā norādītajā norēķinu rēķinā un iesniegusi vai iesūtījusi Būvvaldei maksājumu apliecinošā dokumenta kopiju.”;
1.11. svītrot Noteikumu 18.punktu;
1.12. svītrot Noteikumu V nodaļu „Koku vainagu veidošanas un zaru apzāģēšanas kārtība”;
1.13. aizstāt Noteikumu tekstā vārdus „sabiedriskā apspriešana” ar vārdiem „publiskā apspriešana” attiecīgajā locījumā;
1.14. svītrot Noteikumu 2.pielikumu;
1.15. svītrot Noteikumu 3.pielikumu;
1.16. noteikt Noteikumu nodaļu un punktu numerāciju atbilstoši to skaitam.

2. Pieņemt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada pašvaldības 2013.gada 16.maija saistošos noteikumus Nr.18/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” projektu (pielikumā).
3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
5. Atcelt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.10/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā”.

Pielikums:
1. Balvu novada pašvaldības 2013.gada 16.maija saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” uz 4 lapām.
2. Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Balvu novadā” projektu uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei