4.§ Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Otrdiena, 21 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 maijs 2013 16:16

Izskatot V.B. (personas kods ***), adrese ***, 18.03.2013. iesniegumu par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V.B. uz zemes vienību Vectilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3890 002 0011.

2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3890 002 0011.

3. Likvidēt adresi „Bučeles mājas”, Doburūcis, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571, jo nav adresācijas objekta.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei