5.§ Par zemes nomu G.K. Tilžas pagastā

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Otrdiena, 21 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 maijs 2013 16:19

Izskatot G.K., personas kods ***, adrese ***, 27.03.2013. iesniegumu par zemes iznomāšanu, kas saņemts 11.04.2013. un 15.04.2013. iesniegumu par zemes iznomāšanu, kas saņemts 17.04.2013. un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt nomas līgumu ar G.K. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0063, 7,8 ha platībā, zemes vienības daļas Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0065, 14,2 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), zemes vienības daļas Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0155, 3,0 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (2.pielikums), bišu saimju izvietošanai. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
2.pielikums - Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei