21.§ Par adrešu maiņu pašvaldības īpašumiem Balvu pagastā

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 10:30

Izskatot Balvu pagasta pārvaldnieka Andra Ķerāna 12.04.2013. iesniegumu un, pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, kā arī dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka), 11. punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu, 34. punktu, kas nosaka, ka, ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriek¬šējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram, pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru, un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0092 un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no „Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV- 4561 uz „Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV- 4561.

2. Zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0135 un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no „Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV- 4561 uz „Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV- 4561.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei