24.§ Par zemes vienības Balvu pagastā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 10:35

Izskatot G.Ķ., personas kods ***, adrese ***, 11.04.2013. iesniegumu par zemes gabala iegādi un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, LR 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei, 2011.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 11.4.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atsavinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai, uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, un atbilstoši LR 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitajai daļai, kas nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Zemes vienību Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 006 0140, 0,16 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (1.pielikums), atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošu starpgabalu. Pēc kadastrālās uzmērīšanas zemesgabala platība var tikt precizēta.

2. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Nordeki 1”, Balvu pagasts.

3. Nodot atsavināšanai starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3846 006 0140.

4. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības starpgabala reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.

5. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, kā arī izstrādāt izsoles noteikumus.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei