31.§ Par nekustamā īpašuma „Līčupes”, Krišjāņu pagastā, sadali

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 12:47

Izskatot I.S., personas kods ***, adrese ***, J.S., personas kods ***, adrese ***, V.M., personas kods ***, adrese ***, 23.04.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Līčupes” četras zemes vienību un, ņemot vērā, ka I.S., J.S., V.M. nekustamais īpašums sastāv no sešām zemes vienībām 22,4 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0008, 7,3 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0009, 4,2 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0010, 1,6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 005 0024, 6,9 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0099, 1,3 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 005 0058, 1,1 ha platībā), I.S., J.S., V.M. vēlas atdalīt četras zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0010, 3856 005 0024, 3856 004 0099, 3856 005 0058, un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma „Līčupes” ar kadastra numuru 3856 004 0008, 22,4 ha kopplatībā, zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0010, zemes vienību 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 005 0024, zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0099, zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 005 0058.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Līčupes 1”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Līčupes” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei