32.§ Par būvju īpašuma Brīvības iela 1C, Balvos, sadali

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 12:54

Izskatot E.P., personas kods ***, adrese ***, 12.04.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no būvju īpašuma Brīvības iela 1C, Balvos vienu ēku, ņemot vērā, ka E.P. būvju īpašums sastāv no trīs ēkām, E.P. vēlas atdalīt vienu ēku ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0551 003, un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2009. gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 10. pantu, kas nosaka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no būvju īpašuma Brīvības iela 1C, Balvos ar kadastra numuru 3801 503 0048, vienu būvi ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0551 003.

2. No atdalītā īpašuma izveidot jaunu būvju īpašumu un piešķirt adresi Brīvības iela 1P, Balvi, Balvu nov., LV-4501.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei