34.§ Par zemes vienības sadali Tilžas pagastā

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 12:58

Izskatot SIA METRUM, reģ.Nr.40003388748, adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga, 26.04.2013. iesniegumu par platības precizēšnu un konfigurācijas maiņu un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, kā arī dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka), LR 1995.gada 29.marta likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”; LR 1995.gada 21.jūnija likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, un atbilstoši LR 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta vienpadsmitajai daļai, kas nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0135 divos zemes īpašumos saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Zemes vienību Nr.1, 0,72 ha platībā, ieskaitīt Balvu novada pašvaldībai piekrītošajās zemēs zem dzīvojamām mājām, noteikt zemes lietošanas mērķi – 0701- vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, uz zemes vienības esošajām ēkām saglabāt adresi „Pakalnieši 1”, Siliņi, Tilžas pag., Balvu nov., zemes vienībai noteikt adresi „Pakalnieši 1”, Siliņi, Tilžas pag., Balvu nov..

3. Zemes vienību Nr.2, 0,88 ha platībā, ieskaitīt Balvu novada pašvaldībai piekrītošajos starpgabalos, noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei