37.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu uz zemes vienību Kubulu pagastā

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 13:54

Izskatot P.K., personas kods ***, adrese ***, 02.04.2013. iesniegumu par zemes nomu, un, pamatojoties uz LR 1937. Gada 28.janvāra Civillikuma 968.pantu, kas nosaka, ka, uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.2 punktu, kas nosaka, ka sākot ar 2013.gada 1.janvāri, apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā, 9.1.punktu, kas nosaka, ka nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja uz zemesgabala atrodas tiesiskā valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā; kā arī, ņemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas veikto kadastra datu aktualizāciju, 2013.gada 2.maija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Pēteris Ozoliņš, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2009.gada 31.augustā Balvu novadā noslēgto zemes nomas līgumu ar V.K., personas kods ***, par zemes vienības Kubulu pagastā, kadastra apzīmējums 3858 006 0025, nomu.

2. Uzdot Kubulu pagasta pārvaldes nodokļu administratorei veikt pārrēķinu par V.K. nomaksāto zemes nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0025.

3. Slēgt nomas līgumu ar P.K. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0025, 1,45 ha platībā, iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Kubulu pagasta kadastra kartes (1.pielikums). Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Līdz ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes nomas maksu gadā noteikt LVL 30,00 (trīsdesmit latu, 00 santīmu) gadā, pēc ēku ierakstīšanas zemesgrāmatā zemes nomas maksu gadā noteikt LVL 20,00 divdesmit latu, 00 santīmu) gadā. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus nomnieks veic papildus un vienlaicīgi ar nomas maksājumu. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Normundam Dimitrijevam.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums – Izkopējums no Kubulu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei