45.§ Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 713”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 16.05.2013., Protokols Nr.5
Trešdiena, 22 maijs 2013
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 maijs 2013 14:42

Izskatot V.V., personas kods ***, adrese ***, 2012.gada 15.novembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 2012.gada 13.decembra Balvu novada Domes lēmumu „Par zemesgabala Verpuļeva 713, Balvu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.21, 24.§), nekustamā īpašuma SIA „ARCO REAL ESTATE” atskaiti un 2012.gada 23.novembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.995, 2013.gada 13.maija Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Sarmīte Cunska, Sandis Puks, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot V.V., personas kods ***, nekustamo īpašumu, Verpuļeva 713, Verpuļeva, Balvi, Balvu novads, zemes gabalu ar kopējo platību 0.0715 ha, kadastra Nr.3846 005 0674.

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu Ls 494.00 (četri simti deviņdesmit četri lati, 00 santīmi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% lati.

4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Verpuļeva 713, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei